Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.silensander.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  Op de Algemene Voorwaarden van Sil en Sander is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Aankoop en Betaling De overeenkomst tussen Sil en Sander en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Sil en Sander gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Sil en Sander behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Sil en Sander bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij Sil en Sander geschiedt uitsluitend vooraf. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. In geval van niet tijdige betaling is Sil en Sander bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.   Levering en Levertijden De door Sil en Sander opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met u op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz. . Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Levering geschiedt per postpakket, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. De levering- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten gegeven. Productinformatie Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sil en Sander is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Sil en Sander doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Sil en Sander u zo snel mogelijk verwittigen.  De producten aangeboden door Sil en Sander voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.  Het is mogelijk dat Sil en Sander op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sil en Sander is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.  Bedenktijd en Retourneren  Voor alle producten gekocht bij Sil en Sander heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Deze periode gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, verkoopbare en ongebruikte staat verkeren. In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht.  Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. U ontvangt daarna van ons een bevestigingsmail die u bij uw terugzending voegt, evenals uw bankrekeningnummer.  De goederen dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.  Sil en Sander ruilt de geretourneerde goederen om, of betaalt u het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.  Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres onder punt Maatschappelijke zetel.  Privacy en garantiebepalingen  Sil en Sander volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers.  Sil en Sander respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens.  Alle informatie mbt de persoonsgegevens wordt zorgvuldig bewaard en beheerd in een database.  Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking en intern beheer.  Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven.  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sil en Sander, Koolskampstraat 10, B-8750 Zwevezele of per e-mail naar info@silensander.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.  Onder ‘my account’ kunt u ook zelf uw gegevens raadplegen en aanpassen. Gebreken  U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen 7 dagen na levering aan Sil en Sander te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden aan Sil en Sander.  Overmacht Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Sil en Sander geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sil en Sander niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Sil en Sander heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sil en Sander haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Sil en Sander opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sil en Sander niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  Prijzen Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Sil en Sander houdt zich strikt aan de wettelijke bepalingen inzake solden en kortingen.  Het kan dus zijn dat uw bestelde producten, na uw bestelling, tegen een goedkopere prijs aangeboden worden.  Gelieve daar rekening mee te houden.  Spaarpunten/ klantenkaart  Per aankoopschijf van € 20 ontvangt u 1 spaarpunt. Per 10 punten kan u deze inruilen tegen € 10 korting bij uw volgende bestelling. Spaarpunten worden niet verrekend op afgeprijsde artikelen.  Spaarpunten worden toegekend zodra de bestelling geleverd is. Je kan de status van je spaarpunten bekijken op my account. Spaarpunten staan op naam en zijn niet uitwisselbaar. Spaarpunten kunnen niet voor baar geld ingeruild worden. Spaarpunten worden toegekend zodra de bestelling geleverd is. Wanneer je één of meerdere artikelen retourneert, dan worden de toegekende spaarpunten (her)berekend aan de hand van de werkelijk aangekochte artikelen. Spaarpunten zijn enkel te bekomen en te gebruiken bij on-line aankopen bij silensander.be silensander.be behoudt zich het recht om deze actie te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaandelijke kennisgeving  Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sil en Sander of rechthoudende derden. Deze website www.silensander.be is eigendom van LaVanne Maatschappelijke zetel: Sil en Sander Koolskampstraat 10, 8750 Zwevezele, België Telefoon: +32 497 18 94 38 E-mail: info@silensander.be BTW: BE 0480 533 545 RekeningnummerIBAN : BE31 3850 2632 5055 BIC : BBRUBEBB